GovPub: platform rond de bewaring van seriële overheidspublicaties

Voorpagina Belgisch Staatsblad

Steeds meer bibliothecarissen en archivarissen worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de bewaring van hun collecties seriële overheidspublicaties. Het gaat dan in het bijzonder over parlementaire publicaties, zoals het Belgische Staatsblad, en provinciale publicaties (bestuursmemorialen). Deze publicaties nemen heel wat meters magazijnruimte in beslag.

Voor over te gaan tot de afstoting van hun seriële overheidspublicaties willen collectiebeheerders enerzijds een antwoord op vragen zoals: wie bewaart welke collecties? Zijn er instellingen die een regionale rol als bewaarinstelling willen opnemen? Anderzijds zijn er bewaarinstellingen die als depothouders graag willen weten welke collecties worden afgestoten om zo hun collecties te kunnen vervolledigen.

Om een begin van antwoord op bovenstaande vragen te kunnen formuleren startte FARO in 2015 overleg op met enkele ‘sleutelinstellingen’. Het resultaat is een project met als doel het in kaart brengen van het bezit enhet faciliteren van collectiemobiliteit.

Als hulpmiddel is een online depottoepassing opgezet. Die wordt gebruikt voor de registratie van depothouderschap van collecties en het beheer van de verhuisbewegingen. DeE toepassing kreeg de naam 'GovPub'.

FARO heeft de regierol voor de opbouw van het corpus van titels op zich genomen. Concreet wil dat zeggen: het toevoegen, wijzigen en schrappen van records. De individuele instellingen zijn verantwoordelijk voor het invoeren van de holdings voor die titels.

De partnerinstellingen van GovPub zijn:

 • FARO
 • Archief Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Archief provincie Vlaams-Brabant
 • Archief provincie West-Vlaanderen
 • Archief Senaat
 • Archief Vlaams Parlement
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
 • Intergemeentelijke archiefdienst Land van Dendermonde
 • Koninklijke Bibliotheek van België
 • Provinciale Bibliotheek Limburg
 • Universiteitsbibliotheek Antwerpen
 • Universiteitsbibliotheek Gent
 • Universiteitsbibliotheek Leuven
 • Vlaamse Erfgoedbibliotheek
Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
07-2015 - 12-2018
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Projectpartner
Contactinfo 

Bart De Nil (FARO)

Zie ook
 • Activiteit
 • |
 • 15-11-2018