Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed

Man aan scanner met krant

De Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed is een structureel platform voor Nederland-Vlaams overleg over digitaal erfgoed. In deze Commissie zetelen vertegenwoordigers van Nederlandse en Vlaamse veldorganisaties, beleidsorganisaties en uitvoeringsorganisaties die een centrale rol spelen bij digitaal erfgoed. Namens de sector van de Vlaamse erfgoedbibliotheken is de Vlaamse Erfgoedbibliotheek lid van de Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed.

Oprichting

De Taaluniecommissie Digitaal Erfgoed is ingesteld op initiatief van het Comité van Ministersdat het beleid van de Nederlandse Taalunie vaststelt en bestaat uit de Vlaamse en Nederlandse bewindslieden van cultuur en onderwijs. Het Comité van Ministers baseerde zich daarbij op het advies Waardeer Samenwerking, Advies over Nederlands-Vlaams beleid voor het duurzaam beheren, behouden en beschikbaarstellen van Nederlandstalig digitaal erfgoed van de Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren.

Volgens het Comité van Ministers is Nederlands-Vlaamse samenwerking rond digitaal erfgoed zinvol omdat veel erfgoed is vastgelegd in de gemeenschappelijke taal, het Nederlands. Voorts geeft taal in de vorm van metadata betekenis aan gedigitaliseerd erfgoed en kan taal- en spraaktechnologie helpen bij de ontsluiting.

Taken

De taak van de commissie is input te leveren voor een coherente Nederlands-Vlaamse beleidsagenda. Meer concreet formuleerde het Comité van Ministers de volgende taken:

De commissie moet antwoorden formuleren op de volgende drie vragen:

  1. Welke lessen kunnen worden geleerd uit grote digitaliseringsprojecten die worden of zijn uitgevoerd?
  2. Wat zijn de succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking in internationale data-infrastructuren?
  3. Wat zijn de voorwaarden voor instellingen om hun collecties en collectiegegevens als open data vrij te kunnen geven, zodat wat gedigitaliseerd wordt, optimaal bruikbaar en herbruikbaar is?

Samenstelling en werkwijze

De leden van de commissie (zie onder) werden voorgedragen tijdens een bijeenkomst van Nederlandse en Vlaamse beleidsverantwoordelijken. De commissie bepaalt haar eigen werkwijze, maar zal naar verwachting jaarlijk twee- tot viermaal vergaderen.

Resultaten

In 2014 lag de focus lag daarbij op het beantwoorden van de eerste vraag naar 'lessons learned' uit digitialiseringsprojecten.

Het onderzoek daarvoor werd uitbesteed aan bureau HA Cultureel Erfgoed Management. Het resultaat was dit rapport:

Eén van de onderzochte projecten was Flandrica.be van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

 

Op basis hiervan heeft de commissie succesfactoren voor Nederlands-Vlaamse samenwerking bepaald en aanbevelingen geformuleerd voor de bevoegde ministers. Die zijn opgenomen in een tweede rapport, dat eind 2015 het licht zag:

In 2016 richt de commissie zich op een derde en laatste vraag.

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
03-2014 - 12-2018
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Deelnemer
Zie ook
  • Activiteit
  • |
  • 23-12-2014