Beleidskader

Het kader waarbinnen de Vlaamse erfgoedbibliotheek functioneert wordt gecreëerd door enerzijds het Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 en anderzijds het beleidsplan van de vzw.

Cultureel-erfgoeddecreet

Het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 vormde de aanzet tot de ontwikkeling van een structureel beleid voor erfgoedbibliotheken. Het voorzag daartoe twee instrumenten: het kwaliteitslabel en de oprichting en de subsidiëring van een Vlaamse Erfgoedbibliotheek als instrument ter ondersteuning van de zorg voor en de ontsluiting van cultureel erfgoed van erfgoedbibliotheken. Sinds 2012 is er een nieuw decreet waarin beide instrumenten opnieuw zijn opgenomen.

De opdrachten die de Vlaamse Erfgoedbibliotheek moet vervullen zijn erg ruim en moeten ten goede komen aan haar cultureel-erfgoedgemeenschap. Daarom is de rol niet weggelegd voor één instelling, maar voor een samenwerkingsverband van zes partnerbibliotheken die zich verenigden in de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek.

Boekenkast - Stichting de Bethune

Beleidsplan 2013-2017

Welke initiatieven de vzw wil nemen om haar doelstellingen te vervullen staan te lezen in de beleidsplannen. 

Het beleidsplan 2013-2017 werd goedgekeurd en gehonoreerd met een jaarlijkse werkingssubsidie van 310.000 euro. De afspraken tussen de Vlaamse Gemeenschap en de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek werden bekrachtigd in een beheersovereenkomst.

Conform deze beheersovereenkomst maakt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek jaarlijks een actieplan op waarin zij vooruitblikt op haar werking. Na afloop van elk werkingsjaar wordt ook een jaarverslag opgemaakt.

De wijze waarop de vzw - samen met haar partnerbibliotheken - als netwerkorganisatie zal functioneren, is beschreven in een organogram. 

Al deze beleidsdocumenten kan u vrij raadplegen.

  • Dossierpagina
  • |
  • 25-05-2010