Wijzer Waarderen: waardering als basis van de Bibliotheekcollectie Vlaanderen

Afbeelding van een weegschaal

In een erfgoedcontext is waarderen niet gelijk aan het bepalen van financiële waarde. Waarderen is het proces van onderzoeken, benoemen en documenteren van verschillende erfgoedwaarden op een rationele en gestructureerde wijze samen met interne en externe belanghebbenden. Bijvoorbeeld om het belang van een krantencollectie op Vlaams niveau vast te leggen.

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek heeft geconstateerd dat er momenteel geen duidelijk kader, geen gemeenschappelijk discours en geen gedeelde terminologie is als het gaat om het waarderen van erfgoedbibliotheekcollecties. Hoewel waarderen als methodiek interessant kan zijn voor het maken van onderbouwde keuzes bij collectiebeleid, is er een gebrek aan ervaring, aan beproefde modellen en aan praktische tools. Bestaande modellen uit de museum- of archiefwereld laten zich niet zonder meer toepassen op erfgoedbibliotheken.

Het doel van het pilootproject Wijzer Waarderen is om ervaring op te doen met het cross-collectie waarderen van deelcollecties. Al doende wordt gewerkt aan een model en instrumentarium voor erfgoedbibliotheken.

Naar een gedeeld waarderingskader

Met uitzondering van topstukken wordt het belang van een erfgoedbibliotheek bepaald door de samenstelling en uniciteit van haar collectieonderdelen. Waardering van bibliotheekcollecties is dan ook vooral zinvol op het niveau van deelcollecties of aandachtsgebieden (zwaartepunten, focuspunten, kennisdomeinen ...) binnen de collecties.

Naast diepere kennis en waardering van de eigen collectie hebben erfgoedbeheerders in bibliotheken nood aan zicht op het bredere veld, zodat ze hun collectie(vormings)beleid onderling kunnen afstemmen in functie van een overkoepelend collectiebeleid voor (deelgebieden van) het  ‘Bibliothecair Erfgoed Vlaanderen’. Voor erfgoedbibliotheken die in de regel publicaties verzamelen die in meervoud verspreid en ook verzameld kunnen worden, is er nood aan een overzicht dat collection mapping mogelijk maakt. Daarom richt het project zich in de eerste plaats op cross-collectie waarderen, waarbij collectiebeheerders over de grenzen van de eigen collectie heen kijken.

Waardering van collecties kan instellingen en overheden verder van nut zijn bij het bepalen van prioriteiten op het vlak van conservering, ontsluiting en digitalisering van collecties.

Gefaseerde aanpak

Voor de realisatie van dit pilootproject waarderen diende de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een subsidieaanvraag in voor de periode 2017 - 2019. Minister Gatz kende een subsidie van 60.000 euro toe voor een eerste fase tot en met eind september 2018.

Tijdens deze fase doorloopt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek met haar partners concrete waarderingstrajecten gebaseerd op de methodiek Significance 2.0, die eerder al door de Koninklijke Bibliotheek van Nederland in functie van collectiezorg is uitgetest.

De ervaringen uit de eerste fase worden meegenomen om tot een model en een instrumentarium te komen dat erfgoedbibliotheken ondersteunt bij het waarderen van de eigen en gelijkaardige deelcollecties.

Een subsidieaanvraag voor een tweede fase vanaf oktober 2018 werd ingediend en goedgekeurd. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontving een subsidie van 71.000 euro. Tijdens deze fase ondersteunt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek nieuwe erfgoedbibliotheken die ervaring willen opdoen met waardering.

Interesse? Contacteer de verantwoordelijke van dit project.

Nieuwsbrief

Via een regelmatige nieuwsbrief willen we bij het project betrokken partijen en andere geïnteresseerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen:

Als u deze updates ook wenst te onvangen, kunt u zich inschrijven op de verzendlijst.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
04-2017 - 09-2019
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Projectleiding
  • Activiteit
  • |
  • 06-02-2018