Positieve adviezen voor erfgoedbibliotheken in de erfgoedronde 2019-2023

boekenrek

Tot 15 januari konden cultureel-erfgoedorganisaties bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een werkingssubsidie aanvragen onder het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet voor de periode 2019-2023. Het is de eerste keer dat alle deelsectoren dat samen konden doen én voor het eerst was dit ook mogelijk voor erfgoedbibliotheken, zij het met enkele restricties.

Het departement ontving 77 ontvankelijke aanvragen die samen goed zijn voor gemiddeld 50,5 miljoen euro per jaar. Als je weet dat het huidige budget amper 27,6 miljoen euro per jaar bedraagt lijkt dit veel, maar deze middelen zijn noodzakelijk om als sector eindelijk een inhaalbeweging te kunnen maken.

Beoordeling van de bibliotheekdossiers

De beoordeling van alle aanvragen gebeurde door vier beoordelingscommissies die samengesteld zijn uit experten uit het veld. Daarna volgde een afstemming van de voorlopige adviezen door een afstemmingscommissie. Daarop kregen de aanvragers nog de kans om een repliek te geven op feitelijke fouten. Na behandeling van de replieken stelden de beoordelingscommissies een definitief advies op dat nu openbaar is gemaakt. de afstemmingscommissie stelde bij de adviezen een duidingstekst op waarin toegelicht wordt hoe de adviezen correct geïnterpreteerd moeten worden.

Bij de dienstverlenende organisaties die rond bepaalde thema's een rol opnemen, diende de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een dossier in als netwerk van en voor erfgoedbibliotheken. Met onze vzw willen we in 2019-2023 inzetten op 4 strategische werkingsdomeinen ter ondersteuning van alle erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel:

  • Collectiebeleid, omdat onderzoek aantoont dat er nood is aan een meer strategische omgang met de collecties. Dit leidt tot heldere afspraken en een efficiëntere inzet van middelen.
  • Ontsluiting, omdat er grote achterstand is en dit de voorwaarde is om de professionele werking verder te ontwikkelen en het brede publiek te bereiken.
  • Digitale collecties, omdat onze maatschappij - en dus ook ons erfgoed en de verwachtingen van de gebruikers - meer en meer digitaal wordt, omdat we een digitaal zwart gat willen vermijden en we de digitale visie van minister Gatz willen steunen.
  • Conservering, omdat er in Vlaanderen veel bibliotheken zonder eigen experten en middelen voor behoud en beheer zijn en er ook qua bewustwording nog werk voor de boeg is.

Bij de collectiebeherende organisaties diende de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience als enige erfgoedbibliotheek een aanvraag in voor een landelijke instelling. Beide organisaties kregen van hun beoordelingscommissie een goede beoordeling.

Hoe gaat het nu verder?

De steden en gemeenten, op wiens grondgebied de aanvragende organisaties gevestigd zijn, worden gehoord door de minister of het kabinet als ze hierom vragen. De steden en gemeenten krijgen daarbij de kans om hun lokaal cultureel-erfgoedbeleid toe te lichten in relatie tot de adviezen. Het is niet de bedoeling dat steden en gemeenten hierbij gaan optreden als belangenbehartiger voor bepaalde organisaties.

Het departement Cultuur, Jeugd en Media maakt daarna een voorstel van beslissing op voor de minister. De minister legt uiterlijk tegen 1 oktober 2018 een beslissing voor aan de Vlaamse Regering voor de toekenning van de werkingssubsidies 2019-2023.

Zodra deze beslissing bekend gemaakt is zal de Vlaamse Erfgoedbibliotheek haar beleid voor 2019-2023 uitgebreid bespreken op haar Overlegplatform. De datum voor deze jaarlijkse sectorbijeenkomst moet nog bepaald worden. Daar hoort u later meer over.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 21-06-2018
  • |
  • Eva Wuyts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)