Collectiebeleid

Handschrift uit de collectie van de Openbare Bibliotheek Brugge

Een van de eerste opdrachten van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken was de ontwikkeling op termijn van een collectiebeleid rond Flandrica. Dat zijn alle publicaties die vanuit cultureel en historisch oogpunt of vanwege hun cultureel-erfgoedwaarde voor Vlaanderen van belang zijn. De realisatie van deze doelstelling zal in verschillende stappen moeten gebeuren.

Gefaseerde aanpak

Het gedeeld collectiebeleid zal in eerste instantie passief gebeuren, door onderlinge afstemming van de thema- en zwaarte puntcollecties. Hiervoor zullen de partnerbibliotheken eerst individueel een collectiebeleidsplan opstellen zodat vervolgens duidelijk in kaart kan worden gebracht wie wat verzamelt. Daartoe is eind 2012 een speciale collegagroep opgericht.

In een derde stap kunnen deze individuele collectiebeleidsplannen met elkaar geconfronteerd worden zodat eventuele lacunes en overlappingen aan het licht komen. Hierna worden afspraken gemaakt die de collectiebeleidsplannen bijsturen en meer op elkaar afstemmen.

Tot slot kunnen er dan  binnen (en misschien ook buiten) het samenwerkingsverband actief afspraken worden gemaakt rond acquisitie én bewaring zodat de beperkte beschikbare ruimte optimaal wordt benut en de bewaarde collecties ten volle tot hun recht kunnen komen.

Daarnaast wordt binnen het netwerk ook al overlegt over:

  • het uitwisselen van dubbels van tijdschriften
  • de bewaring van buitenlandse krantentitels

Decretaal depot?

Een belangrijke hefboom in een actief collectiebeleid rond Flandrica kan zijn dat uitgevers hun werken niet alleen in de Koninklijke Bibliotheek van Brussel gaan deponeren, maar ook bij een of meerdere erfgoedbibliotheken. Daarom zal de vzw, in samenwerking met alle betrokkenen, de mogelijkheden en haalbaarheid onderzoeken van een decretaal depot als instrument in een pro-actief Vlaams erfgoedbeleid.

Details
Soort activiteit 
Initiatief
Looptijd 
10-2010 - 12-2028
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Beleidsperiode 
Rol 
Projectleiding
  • Activiteit
  • |
  • 07-06-2010