Ontwikkeling van het VIAA

Rek met filmspoelen

De oprichting van een Vlaams Instituut voor digitale Archivering en ontsluiting van het Audiovisueel erfgoed (VIAA) is een engagement uit het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014. De oprichting werd ingegegeven door het besef dat ons audiovisuele erfgoed op analoge dragers snel verloren gaat en bovendien maar nauwelijks kan worden ontsloten. Digitalisering gebeurde tot dusver te fragmentarisch en te weinig gecoördineerd. Het VIAA moet voor deze zaken een oplossing bieden.

Inhoudelijk is het VIAA een uitvloeisel van het project ‘Bewaring en Ontsluiting van Multimediale Data in Vlaanderen’ (BOM-VL), dat nog werd voortgezet in twee aansluitende projecten: Vlaanderen in Beeld en Archipel.

Projectplan

De Vlaamse Regering gaf aan de vzw Waalse Krook, die al aan plannen tekende voor de multimediale site De Krook in het centrum van Gent, de opdracht om een projectvoorstel voor de opstart van het VIAA op te stellen tegen mei 2011. Bij het opstellen van dat projectvoorstel werd gewerkt met werkgroepen, die een bijdrage leverden aan inhoudelijke aspecten van het voorstel, plus een klankbordgroep met stakeholders.

In de werkgroepen en de klankbordgroep zaten vertegenwoordigers uit zowel de audiovisuele sector als uit de informatie- en erfgoedsectoren. Op deze wijze waren ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en enkele van haar partnerbibliotheken bij het VIAA betrokken. Daarbij drongen ze onder meer aan op verbreding van de opdracht van het instituut. Immers, ook buiten de audiovisuele sector bestaat grote nood aan archiveringsmogelijheden voor cultureel erfgoed.

Opstart

De streefdatum voor de opstart van het instituut was 1 oktober 2011. De Vlaamse Regering nam echter pas eind 2012 het besluit voor de oprichting, waardoor de realisering van het VIAA plaatsvindt in de periode 2013-2014.

De scope van het VIAA werd daarbij verbreed: naast audiovisueel erfgoed moet het instituut ook faciliteiten bieden voor de duurzaame archivering van bestuursdocumenten. Op termijn moeten ook andere vormen van digitaal erfgoed in aanmerking kunnen komen voor bewaring en terbeschikkingstelling door het VIAA.

Details
Soort activiteit 
Project
Looptijd 
01-2011 - 12-2012
Vlaamse Erfgoedbibliotheken
Beleidsperiode 
Rol 
Lid werkgroep
Zie ook
  • Activiteit
  • |
  • 28-06-2011