Conferentie 'Erfgoed: een meerwaarde voor Europa. De voordelen van interactie.'

Logo EU-voorzitterschap België

Met deze conferentie willen men zoeken naar mechanismen om de belangen van erfgoed beter in het EU-beleid mee te nemen. Eén van de opvallende vaststelling is dat het brede erfgoedveld weinig georganiseerd is op EU-vlak. Zo kan een erkend ‘platform erfgoed’, dat alle betrokken op EU-niveau groepeert, inspelen op de ontwikkelingen, uitdagingen en kansen die zich voordoen binnen het Europese beleid. Daarnaast willen men we leren van de goede praktijken uit andere sectoren. Zo slaagde de milieusector erin de jaren tachtig en negentig haar belangen en bekommernissen op de Europese politieke agenda te plaatsen.  De strategie van gebiedsgericht, geïntegreerd beleid toegepast in het kader van territoriale cohesie kan eveneens inspiratie bieden. De conferentie wordt afgesloten met een intentieverklaring van het Belgische voorzitterschap.

Programma 

Dagmoderator: Joris Scheers, Projectleider vastgoedbeleid, Vlaamse Overheid

9u00: Onthaal en registratie

9u30: Het Belgische voorzitterschap verwelkomt de deelnemers.

Geert Bourgeoi, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

Jos Van Rillaer, Administrateur-Generaal van het Vlaams agentschap Kunsten en Erfgoed

 

Blok 1: Erfgoed & de EU

9u50 - 10u30: Het belang van erfgoed en zijn uitdagingen in een Europees perspectief
Philippe Bélaval, Algemeen directeur erfgoed, Frans ministerie van cultuur en communicatie

 
De eerste spreker brengt een kernachtige en enthousiasmerende lezing over het potentieel en belang van erfgoed voor de maatschappij (economisch, cultureel en ecologisch). Er wordt ingegaan op de voornaamste uitdagingen waar erfgoed in Europees perspectief mee te maken heeft: financiële crisis, digitalisering, identiteitsvorming, enzovoort. 

10u30 - 11u00: Koffiepauze

11u00 - 11u40: De plaats van erfgoed en de raakvlakken met andere beleidsdomeinen
Simon Thurley, Algemeen directeur, English Heritage

De tweede lezing gaat dieper in op de plaats van erfgoed in relatie tot andere beleidsdomeinen. Erfgoed staat niet op zichzelf. Het geeft raakvlakken met andere beleidsdomeinen zoals landbouw, ruimtelijke ordening, onderwijs, media, onderzoek en toerisme. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden uit de Europese beleidspraktijk. Er wordt een analyse gebracht waarom de erfgoedsector er niet altijd in slaagt haar belangen kenbaar te maken en invloed op EU-niveau uit te oefenen.

11u40 - 12u15: De inspanningen van de EU op het vlak van erfgoed

Alison Crabb, Adjunct-Diensthoofd, Cultuurbeleid, Diversiteit en Interculturele dialoog, Europese Commissie, Directoraat Generaal voor Onderwijs en Cultuur

In de derde bijdrage worden de verschillende acties geschetst die de EU onderneemt op het vlak van erfgoed. De spreker beperkt zich niet tot de initiatieven die vanuit het bevoegdheidsdomein Cultuur en Onderwijs worden genomen.

12u15 - 13u45: Lunch

Blok 2: Inspiratie

Er worden enkele mogelijke strategieën aangereikt om de belangen van erfgoed beter in het EU-beleid mee te nemen. Voorbeelden uit andere sectoren bieden inspiratie.  

13u45 - 14u10: Inspiratie uit de werking van bestaande platforms
Jan Beyers, Hoogleraar Politieke Wetenschappen, Universiteit Antwerpen

14u10 - 14u35: Inspiratie uit de milieusector
Hubert David, voorzitter van de European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC) 

14u35 - 15u00: Lessen van territoriale cohesie: gebiedsgericht, geïntegreerd beleid

Liesl Vanautgaerden, Expert Territoriale coheise, Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, Vlaamse Overheid

15u00 - 15u30: Koffiepauze

Blok 3: Visie voor de toekomst

15u30 - 17u00: Rondetafelgesprek met elke hoofdrolspelers over de lange termijn strategieën en hun rol hierin. Ook het publiek kan reageren.

- Cristina Gutiérrez-Cortines, lid van het Europees Parlement (onder voorbehoud)

- Snêska Quaedvlieg-Mihailovic, Secretaris-Generaal van Europa Nostra

- Mikko Härö, voorzitter CDPATEP van de Raad van Europa

- Terje Nypan, Senior Adviseur, Directoraat Cultureel erfgoed, Koninklijk Noors Ministerie voor Leefmilieu

- Cristina Sabbioni, Hoogleraar Toegepaste Chemie m.b.t. erfgoed en Omgevingsfysica, Universiteit Bologna, betrokken bij de JPI Cultural Heritage and Global Change

Moderator en conclusies: Tamás Fejérdy, Vice-voorzitter van het Nationaal Bureau voor monumentenzorg, Hongarije

17u00 - 17u15: Officiële voorstelling van de 'Verklaring van Brugge'

Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand

De conferentie wordt afgesloten met een blik op de toekomst. Het Belgisch voorzitterschap wil met dit initiatief een aanzet geven om samen met alle betrokken partijen te werken aan een Europese erfgoedstrategie.

17u15: Receptie

19u00: Nocturne van de tentoonstelling 'Van Eyck tot Dürer'

Details
Datum 
09-12-2010
Praktisch
Locatie 

Brugge

  • Agendabericht
  • |
  • 01-10-2010
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)