Colloquium KBR 'Archieven of Bibliotheken?'

een rij boeken met oude boekbanden op een rek in de kast

De Koninklijke Bibliotheek van België organiseert op 7 december het colloquium 'Archieven of bibliotheken? Weinig gekende bestanden en verzamelingen zonder zichtbaar verband met hun bewaarplaats'. Het colloquium - georganiseerd door Archief- en Bibliotheekwezen in België - behandelt enkele voorbeelden die opduiken bij beheerders van archieven en bibliotheklen.

Inhoud

In archiefbewaarplaatsen vindt men archief, in bibliotheken boeken. Hoewel deze logica vrij eenvoudig is, stemt ze niet altijd overeen met de realiteit. Bibliotheken kunnen inderdaad archiefstukken en handschriften bewaren, archiefbewaarplaatsen boeken, kranten en ander bibliotheekmateriaal. De toestand is dus veel complexer dan het op het eerste gezicht lijkt, en dit zowel voor de gebruikers als voor de beheerders van archieven en bibliotheken.

Het archief van bibliofiel Raoul Warocqué wordt bewaard in de bibliotheek van het koninklijk museum van Mariemont; autografen en handschriften van kanunnik Edmond Puissant aan de universiteit van Bergen. Administratieve briefwisseling behorend tot het archief van een bibliotheek wordt na verloop van tijd soms zelf een kapitale bron voor de geschiedenis van het boekwezen in België, van geleerde netwerken, bibliothecarissen, bibliofielen en boekhandelaars, zoals dat het geval is met de brieven van Jules de Saint-Genois en Ferdinand van der Haeghen, die bewaard worden in de bibliotheek van de universiteit Gent.

Archiefbewaarplaatsen die oude boeken bewaren en patrimoniale verzamelingen die niet tot het archief behoren zijn even talrijk. Het archief van drukkerij Casterman, bewaard in het Rijksarchief te Doornik, omvat niet alleen meters oude boeken maar ook de privé- en de werkbibliotheek van deze uitgevers-drukkers uit Doornik. Het Rijksarchief te Namen bewaart de boeken van de oude Raad van Namen, de verzameling drukwerken van Adolphe Borgnet en Fernand Golenvaux, evenals de boeken van de medische commissie van de provincie Namen.

Archief- en bibliotheekmateriaal wordt soms op atypische en weinig bekende plaatsen bewaard. Toch heeft het allemaal belang voor de historicus. Om onderzoekers te helpen bij hun heuristiek wil dit colloquium enkele van dergelijke bestanden en verzamelingen voor het voetlicht brengen, hun oorsprong schetsen en de verandering van hun statuut doorheen de jaren bestuderen. Het vaak heterogene karakter van deze bestanden en verzamelingen kan ook hun beheerders voor problemen plaatsen. Daarom wil dit colloquium ook gevalstudies voorstellen en voorbeelden van de manier waarop met dit vaak rijke maar zeer verscheiden materiaal wordt omgegaan.

Daarbij kan de vraag gesteld worden of er - buiten historische - ook intellectuele redenen zijn om die verzamelingen in hun huidige bewaarplaats te bewaren. En of ze daar ook zouden moeten blijven. Verdienen sommige verzamelingen, die ooit een coherent geheel vormden maar nu verspreid zitten over meerdere instellingen en depots, geen virtuele reconstructie via een onderzoeksproject dat zowel voor beheerders als voor gebruikers zijn nut zou hebben? Met welke problemen werd men al geconfronteerd bij het inventariseren van zulk bestand of het maken van een catalogus? En welke oplossingen werden daarvoor bedacht? Beide hoofdlijnen van ons thema - het standpunt van de beheerder en het belang voor de gebruiker - onderstrepen niet alleen de complexiteit van bestanden en verzamelingen zonder zichtbaar verband met hun bewaarplaats, maar ook de noodzaak om permanent van gedachten te wisselen tussen archivarissen, bibliothecarissen en gebruikers.

U vindt het programma en het inschrijvingsformulier op de website van de KBR.

Details
Datum 
07-12-2015
  • Agendabericht
  • |
  • 18-11-2015
  • |
  • Cynthia Buts (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)