Inhoudelijk toegankelijk maken van hybride bibliotheekcollecties. Een verkennend onderzoek naar huidige opvattingen, recente ontwikkelingen en toekomstverwachtingen

TitelInhoudelijk toegankelijk maken van hybride bibliotheekcollecties. Een verkennend onderzoek naar huidige opvattingen, recente ontwikkelingen en toekomstverwachtingen
PublicatietypeRapport
Publicatiejaar2004
AuteursSieverts, Eric
Pagina's50
Publicatiedatum10/2004
InstituutKoninklijke Bibliotheek
PlaatsAmsterdam
PlaatsingsnummerVEB-DB-1659
SamenvattingBij de Koninklijke Bibliotheek, de Nederlandse nationale bibliotheek, is een project gestart onder de titel ‘Toekomst van de onderwerpsontsluiting’. Als voorbereiding op dit project en op het uiteindelijke besluitvormingsproces over de onderwerpsontsluiting, is een verkennend onderzoek uitgevoerd. Op grond daarvan wordt in dit rapport een overzicht gegeven van de ‘state of the art’ op een aantal terreinen die nauw met de problematiek van de onderwerpsontsluiting samenhangen. Dit overzicht is tot stand gekomen op basis van desk-research (literatuuronderzoek en onderzoek op het web) en mondelinge of schriftelijke bevraging van een aantal toonaangevende experts op deze terreinen. Vooral op basis van de meningen en inzichten van deze experts wordt ook getracht enige verwachtingen voor toekomstige ontwikkelingen te formuleren. De concrete onderzoeksvragen op basis waarvan dit onderzoek is uitgevoerd, luidden: 1. Zoeken vs. ontsluiten - In hoeverre zijn technieken en mogelijkheden van information retrieval uit digitaal aanwezige tekst-informatie al zo geavanceerd dat geen behoefte meer bestaat aan gecontroleerde inhoudelijke ontsluiting van dit materiaal? 2. Gecontroleerde ontsluitingsmethoden - Wat is de state-of-the-art op het terrein van thesauri, classificaties, taxonomieën, ontologieën? - Wat zijn de huidige opvattingen over toepassing van deze ontsluitingsmethoden? - Hoe kunnen deze methoden tegen elkaar worden afgewogen in situaties zoals bij de KB? 3. Automatische classificatie/verrijking van digitaal materiaal - Wat is de state-of-the-art op het terrein van automatisch inhoudelijk karakteriseren van digitale documenten, zodat ze automatisch met thesaurustermen verrijkt of in klassen van een taxonomie kunnen worden ingedeeld? - Wat zijn in het bijzonder randvoorwaarden hierbij, zoals aard van het te verrijken materiaal, maximum aantal klassen, e.d.? - Hoeveel menselijke inspanning vereist het afregelen en trainen en het onderhoud van dergelijke systemen? 4. Kenmerkende verschillen in aanpak tussen digitaal en papieren materiaal - Welke van de geautomatiseerde technieken voor digitale documenten kunnen ook worden toegepast op slechts beperkt digitaal aanwezige informatie? - Welke methoden zijn er om van papieren materiaal op eenvoudige, geautomatiseerde wijze een voldoende uitgebreide digitale representatie te verkrijgen? 5. Mogelijkheid/wenselijkheid van een geïntegreerd uniform systeem voor gehele collecties - Is het noodzakelijk het digitale deel van een collectie volledig op dezelfde wijze inhoudelijk toegankelijk te maken als het papieren gedeelte? - Is het mogelijk en haalbaar om het digitale deel van een collectie volledig
URLhttp://www.library.uu.nl/medew/it/eric/rapport-KB.pdf
Citekey1659
  • Documentatie
  • |
  • 02-02-2011