Onze cultureel-erfgoedgemeenschappen

Magazijnier - Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

In het Cultureel-erfgoeddecreet dat aan de basis ligt van de oprichting van de vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken duikt regelmatig het woord 'cultureel-erfgoedgemeenschap' op. Dat werd ontleend aan de Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving (Faro, 27 oktober 2005).

Met dit begrip wordt verwezen naar een groep organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan specifieke aspecten van het cultureel erfgoed en die deze aspecten wensen door te geven aan toekomstige generaties. Ieder van ons behoort, bewust of onbewust, tot één of meerdere cultureel-erfgoedgemeenschappen op basis van een specifieke interesse, passie of zorg. Cultureel-erfgoedorganisaties hebben binnen zo'n gemeenschap vaak een ankerfunctie of een voorbeeldrol.

Wie zijn het?

De cultureel-erfgoedgemeenschappen van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken vinden elkaar rond de interesse en zorg voor bibliothecair erfgoed in al zijn diversiteit. Als dienstverlenende organisatie bestaat ons primaire doelpubliek uit de organisaties die bibliothecair erfgoed beheren en waarvan de collecties in zekere mate toegankelijk zijn voor de gemeenschap. We ondersteunen hen in hun werking voor de bredere erfgoedgemeenschappen rond bibliothecair erfgoed, zowel in Vlaanderen als daarbuiten. 

Het gaat onder meer over de volgende groepen:

—Onderzoekers en studenten, zoals boek- en kunsthistorici, taal- en letterkundigen, heemkundigen, genealogen, journalisten enz. gebruiken dit erfgoed als bron voor onderzoek en onderwijs en valoriseren het voor de maatschappij.

—Bibliofielen, antiquaren, privéverzamelaars, restauratoren-conservatoren enz. benaderen dit erfgoed als (kunst)historisch object.

—Auteurs, typografen, boekbinders, kunstenaars, musici enz. maken nieuw werk geïnspireerd door bibliothecair erfgoed, boekgerelateerde ambachten of erfgoedbewaarplaatsen.

—Erfgoedmakelaars en andere culturele bemiddelaars, o.m. vormingsinitiatieven en onderwijsinstellingen, gebruiken dit erfgoed als bron voor culturele en educatieve doeleinden.

—Elke burger in onze meerstemmige samenleving, kansengroepen incluis, die zich verbonden en geïnspireerd voelt door bibliothecair erfgoed. Hieronder zijn ook vrijwilligers en re-enacters.

Participatie

We betrekken de collectiebeherende organisaties en de bredere erfgoedgemeenschappen op alle participatieniveaus:

—Informatie delen: via onze website, nieuwsbrieven, sociale media, in het bijzonder onder de vlag 'Flandrica.be' ...

—Inbreng vragen: via nodenbevragingen, focusgroepen, het Overlegplatform, evaluaties na bv. vormingen, gebruikersonderzoek ...

—Advies vragen: via klankbordgroepen, beleidsplanningstraject, platformen rond onze databanken ...

—Samen doen, denken, beslissen: tijdens projectontwikkeling en -bijsturing, begeleidingstrajecten ...

—Laten doen, denken, beslissen: in collegagroepen, initiatieven rond collectieafstemming (bv. GovPub) ...

  • Dossierpagina
  • |
  • 23-02-2023