Erfgoedbibliotheek

'Erfgoedbibliotheek' is een synoniem voor 'bewaarbibliotheek' maar krijgt onder invloed van het nieuwe erfgoeddiscours een bredere invulling. Tegenwoordig spreken we liever over een erfgoedbibliotheek omdat hun opdracht meer omvat dan louter de bewaarfunctie. Een erfgoedbibliotheek vervult immers - volgens de regels van de kunst - alle basisfuncties van een collectiebeherende instelling: verzamelen, bewaren, onderzoeken en ontsluiten.

Magazijnen - Bibliotheek Abdij Averbode

 

Definitie

Een invulling van de term erfgoedbibliotheek vinden we in het Cultureel-erfgoeddecreet (art.10 °1 c ). De licht gewijzigde versie ervan die in de beheersovereenkomst van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek werd opgenomen luidt als volgt:

Een erfgoedbibliotheek is een instelling die een werking ontplooit die past in de hedendaagse praktijk en theorie van de informatie- en bibliotheekwetenschap, en die, met het oog op langetermijnbewaring, een collectie cultureel erfgoed beheert die kan lopen van de oudste schriftmaterialen en de eerste gedrukte werken tot de moderne en hedendaagse gedrukte en digitale publicaties.

Gelijkenissen en verschillen

Erfgoedbibliotheken zijn soms moeilijk te typeren omdat ze divers van aard kunnen zijn. Net als een archief bewaart een erfgoedbibliotheek documentair erfgoed. Het verschil met een archiefinstelling is dat een erfgoedbibliotheek actief bepaalde type collecties verzamelt (met een focus op handgeschreven of gedrukte boeken en andere publicaties) en die beheert volgens de regels van de bibliotheekwetenschap in plaats van die van de archivistiek.

Wat een erfgoedbibliotheek dan weer onderscheidt van bijvoorbeeld een openbare bibliotheek is de intentie om een collectie op langere termijn te bewaren. 

Een instelling die niet als primaire taak heeft om erfgoed te bewaren kan ook als erfgoedbibliotheek worden beschouwd wanneer haar collectie historisch en/of cultureel waardevol is en volgens de normen van de bibliotheekwetenschap wordt beheerd.

Een organisatie die alleen een vak- of handbibliotheek beheert over erfgoedmaterie - bijvoorbeeld (kunst)historische of heemkundige literatuur - wordt echter niet bestempeld als erfgoedbibliotheek.

  • Dossierpagina
  • |
  • 28-05-2010