Werking

Werkingsdomein

Conform de doelstellingen die beschreven staan in het Cultureel-erfgoeddecreet ontwikkelt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een werking rond het opbouwen en ter beschikking stellen van expertise m.b.t. de bewaring, digitalisering en (bibliografische en culturele) ontsluiting van bibliotheekerfgoed. In het beleidsplan 2013-2017 van de vzw worden deze acties geclusterd rond de volgende onderwerpen:

  • De Vlaamse Erfgoedbibliotheek als kwaliteitsvolle netwerkorganisatie, die optreedt als aanspreekpunt voor de erfgoedbibliotheeksector.
  • Een gecoördineerd collectiebeleid voor erfgoedbibliotheekcollecties.
  • De duurzame zorg voor fysieke erfgoedbibliotheekcollecties.
  • De bibliografische ontsluiting van erfgoedbibliotheekcollecties.
  • De duurzame ontwikkeling van digitale erfgoedcollecties van bibliotheken.
  • Het zichtbaar maken van erfgoedbibliotheekcollecties voor een divers publiek van belangstellenden en professionelen.

Samenwerking

De Vlaamse Erfgoedbibliotheek is ervan overtuigd dat deze opdrachten slechts door onderlinge samenwerking kunnen worden gerealiseerd. Daarom werkt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek nauw samen met haar partnerbibliotheken, maar ook met organisaties en experten uit het bredere erfgoedveld én daarbuiten. De vzw stelt zich daarbij op als een toegankelijke, constructieve en transparante organisatie.

Praktijkontwikkeling en -ondersteuning

Nu eens treedt de organisatie op als trekker, dan weer participeert de vzw in initiatieven van haar leden of derden. De samenwerkingsinitiatieven en –trajecten die Vlaamse Erfgoedbibliotheek initieert of ondersteunt kunnen projectmatig of structureel van aard zijn. Allen kaderen ze binnen een breder verhaal van communities of practice. Dat zijn regelmatig samenkomende groepen waarin hiërarchie geen rol speelt, maar waar leden op basis van gelijkwaardigheid elkaar willen versterken. Kennisdeling en -opbouw staat daarbij centraal.  

Motorrol

Als ankerpunt voor de cultureel-erfgoedgemeenschap neemt de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een megafoonfunctie op: ze pikt zaken op en zorgt vervolgens voor verspreiding en/of afstemming, dan wel voor een vertaalslag of toepassing ervan. Op die manier vervult de vzw een motorrol voor de verdere professionalisering van erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel.

  • Dossierpagina
  • |
  • 28-05-2010