21 jaar STCV

STCV zag het licht in het jaar 2000. Aanvankelijk beoogde het project een retrospectieve bibliografie van de Vlaamse boekproductie in de zeventiende en achttiende eeuw tot stand te brengen. Dankzij subsidies van het Max Wildiers-fonds (FWO Vlaanderen) en de Nederlandse Taalunie kon een eerste projectfase van vier jaar worden aangevat. Aangezien op dat moment in Nederland al meer dan twee decennia gewerkt werd aan de Short Title Catalogue Netherlands (STCN) was de keuze voor de STCN-aanpak als model voor het Vlaamse zusterproject vanzelfsprekend. Twee STCV-projectmedewerkers kregen een opleiding in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Ze namen vervolgens de STCN-methode zoveel mogelijk over, zowel op het vlak van de bibliografische beschrijvingsregels, als wat de praktische aanpak van het beschrijvingswerk betreft. Omdat in die eerste fase de tijd beperkt was, focusten zij op een duidelijk afgebakend deel van de bewaarde edities. In een zestal collecties beschreven zij Nederlandstalige drukken uit de zeventiende eeuw.

2000-2009

Begin 2004 volgde een korte overgangsperiode waarin gezocht werd naar nieuwe financieringsbronnen. Na enkele maanden keurde de Vlaamse Gemeenschap een aanvraag voor verdere projectondersteuning goed. De STCV-werking kon hierdoor gedurende drie jaar verdergezet worden, waardoor de bibliografie van de zeventiende-eeuwse boekproductie verder aangevuld kon worden met de beschrijving van de niet-Nederlandstalige drukken uit een viertal erfgoedcollecties.

In 2007 begon opnieuw een zoektocht naar projectmiddelen. De Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience loste de Universiteit Antwerpen af als onthaalinstelling. De Vlaamse Gemeenschap was bereid om verder financiële steun te verlenen. In de daaropvolgende twee projectjaren werden de selectiecriteria verder verruimd. Zo werden alle Vlaamse drukken uit de periode voor 1801 die bewaard worden in de stedelijke historische boekencollectie van de stad Mechelen en in de historische collecties van de Universiteit Antwerpen beschreven. In de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience werd de beschrijving van het zeventiende-eeuwse drukwerk verder afgewerkt.

Na tien jaar was de STCV-databank uitgegroeid tot een belangrijk referentiewerk voor de vroegmoderne Vlaamse (of Zuid-Nederlandse) boekgeschiedenis. In september 2009 bevatte de databank ruim 11.000 editiebeschrijvingen. Sinds datzelfde jaar beheert de VZW Vlaamse Erfgoedbibliotheken de Short Title Catalogus Vlaanderen. De STCV-projectleider maakt vanaf dan ook deel uit van het personeel van de vzw.

Tweesporenstrategie

De jaren die daarop volgden, bleef de kernopdracht van het project ongewijzigd. De databank groeide verder aan tot een zo volledig mogelijk overzicht van de Vlaamse boekproductie voor 1801. Om dit te verwezenlijken ontwikkelden we een tweesporenstrategie, die we vandaag de dag nog steeds toepassen. Het eerste spoor richt zich op de systematische verwerking van de collecties van de zes partnerbibliotheken in de STCV-databank: in verschillende opeenvolgende fases namen we een aantal nog niet-verwerkte collecties en onverwerkte delen van andere collecties van de partnerbibliotheken in de databank op. Het ging hierbij hoofdzakelijk om zeventiende-eeuwse drukken in de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, de Universiteitsbibliotheek in Gent en de Bijzondere Collecties van KU Leuven enerzijds en de volledige verwerking van de collecties in de Bibliotheek Hasselt Limburg en de Openbare Bibliotheek van Brugge anderzijds.

Maar het mag meer zijn dan dat. Daarom ontwikkelden we een tweede spoor dat gericht is op samenwerking met de talrijke andere Vlaamse erfgoedbibliotheken. De VZW Vlaamse Erfgoedbibliotheken wil immers actief werken aan de verdere ontsluiting van het Vlaamse gedrukte erfgoed en deelt daarbij kennis en ervaring van 21 jaar STCV-werking met de erfgoedbibliotheken. We werken daarom projectmatig samen met erfgoedbibliotheken om hun collecties Vlaamse drukken via de STCV te ontsluiten. Zo verwerkten we intussen de volledige collecties vroegmoderne drukken van maar liefst zeven Vlaamse instellingen.

  • Dossierpagina
  • |
  • 26-05-2010