2000-2009: tien jaar STCV

Het werk aan een retrospectieve bibliografie van de Vlaamse boekproductie in de zeventiende en achttiende eeuw startte in het jaar 2000. Dankzij subsidies van het Max Wildiers-fonds (FWO-Vlaanderen) en de Nederlandse Taalunie kon een eerste projectfase van vier jaar worden aangevat. Aangezien op dat moment in Nederland al meer dan twee decennia gewerkt werd aan de Short Title Catalogue Netherlands was de keuze voor de STCN-aanpak als model voor het Vlaamse zusterproject vanzelfsprekend. Twee STCV-projectmedewerkers kregen een opleiding in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. De STCN-methode werd zoveel mogelijk overgenomen, zowel op het vlak van de bibliografische beschrijvingsregels als wat de praktische aanpak van het beschrijvingswerk betreft. Omdat in die eerste fase de tijd beperkt was, werd gefocust op een duidelijk afgebakend deel van de bewaarde edities. In een zestal collecties werden Nederlandstalige drukken uit de zeventiende eeuw beschreven.

Begin 2004 volgde een korte overgangsperiode waarin gezocht werd naar nieuwe financieringsbronnen. Na enkele maanden keurde de Vlaamse Gemeenschap een aanvraag voor verdere projectondersteuning goed. De STCV-werking kon hierdoor gedurende drie jaar verdergezet worden. De bibliografie van de zeventiende-eeuwse boekproductie werd verder aangevuld met de beschrijving van de niet-Nederlandstalige drukken uit een viertal erfgoedcollecties.

In 2007 begon opnieuw een zoektocht naar projectmiddelen. De Universiteit Antwerpen werd als onthaalinstelling afgelost door de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. De Vlaamse Gemeenschap was bereid om verder financiële steun te verlenen. In de twee projectjaren van september 2007 tot september 2009 werden de selectiecriteria verder verruimd. Alle Vlaamse drukken uit de periode voor 1801 die bewaard worden in de stedelijke historische boekencollectie van de stad Mechelen en in de historische collecties van de Universiteit Antwerpen werden beschreven. In de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience werd de beschrijving van het zeventiende-eeuwse drukwerk verder afgewerkt.

Na tien jaar was de STCV-databank uitgegroeid tot een belangrijk referentiewerk voor de Vlaamse boekgeschiedenis. In september 2009 bevatte de databank ruim 11.000 editiebeschrijvingen.

  • Dossierpagina
  • |
  • 26-05-2010