Samenwerking met Vlaamse erfgoedbibliotheken

De collecties van de partnerbibliotheken bevatten een behoorlijk deel van het gedrukte Vlaamse erfgoed. Toch mogen we de talrijke andere grote en kleinere erfgoedbibliotheken in Vlaanderen niet vergeten. Deze instellingen bevatten enerzijds nog veel meer exemplaren en edities, zonder dewelke het STCV-project de doelstelling om een zo volledig mogelijke bibliografie van het handgedrukte boek in Vlaanderen samen te stellen onmogelijk kan waarmaken. Anderzijds zijn nogal wat Vlaamse erfgoedcollecties minder goed of zelfs helemaal niet ontsloten en ontbreken de middelen om de ontsluiting op eigen kracht te realiseren. Samenwerkingsprojecten bieden voordelen voor zowel de STCV als de deelnemende erfgoedbibliotheken. De STCV-databank groeit naar volledigheid door belangrijke delen van de Vlaamse erfgoedcollecties te ontsluiten. De voordelen voor de projectpartners kunnen als volgt kort samengevat worden.

  • Een aanzienlijk deel van de collectie wordt op een hoogwaardige manier ontsloten in de STCV-databank. In de meeste erfgoedcollecties vormen de Vlaamse drukken een belangrijk deel van het boekenbezit. De ontsluiting van deze drukken in samenwerking met de STCV kan voor minder goed ontsloten erfgoedcollecties van groot belang zijn. Maar ook voor collecties die wel al over degelijke catalogi beschikken, kan een STCV-project nog tot aanzienlijke aanvullingen en verbeteringen leiden.
  • De catalografen verwerven expertise en ervaring in een bibliografische methode die specifiek gericht is op het beschrijven van oude drukken. Deze kennis kan nadien ook verder toegepast worden, bv. bij het verder ontsluiten van de niet-Vlaamse drukken van de collectie.
  • Verwerking in de databank van de Short Title Catalogus Vlaanderen verhoogt de zichtbaarheid van een erfgoedcollectie. Hoe langer hoe meer groeit de STCV-databank uit tot een gedeelde catalogus voor de collecties Vlaamse drukken van verschillende belangrijke erfgoedbibliotheken. Gebruikers van de STCV kunnen via de databank ook eenvoudig exemplaren lokaliseren in de opgenomen collecties. Verwerking in de STCV betekent dan ook een verbetering van de toegankelijkheid van een collectie.
  • Verwerking in de STCV-databank betekent ook een erkenning van het belang en de waarde van een erfgoedcollectie. De lijst van de in de STCV verwerkte erfgoedbibliotheken bevat een hele reeks belangrijke instellingen die samen een aanzienlijk deel van het gedrukte Vlaamse erfgoed bewaren.

Om een duidelijk kader te scheppen voor dergelijke samenwerkingsprojecten te scheppen, werkte de VEB een Vademecum voor een STCV-projectfase uit. Het vademecum bevat een toelichting bij de noodzakelijke voorwaarden om een samenwerkingsproject te kunnen starten. Daarnaast worden ook de middelen opgelijst die door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en de externe partner in het project worden samengebracht. Het document bevat ook een overzicht van de verschillende stappen die in de voorbereiding en de uitvoering van een samenwerkingsproject genomen worden. Voor verdere informatie kan je je steeds richten tot stcv@vlaamse-erfgoedbibliotheek.be.

Sinds mei 2021 werkt STCV samen met Museum M (Leuven) voor de verwerking van een 505-tal Vlaamse drukken. De samenwerking maakt deel uit van een groter project dat Museum M uitwerkt om voor het eerst zijn diverse collectie gebonden grafiek (oude drukken, handschriften en prentenalbums) volgens een duurzaam protocol te registreren, digitaliseren en ontsluiten.

 

 

 

  • Dossierpagina
  • |
  • 26-05-2010