Welke gegevens worden verzameld?

RSLP Collection Description

De beschrijvingen in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken zijn oorspronkelijk gebaseerd op het RSLP Collection Description-schema1 Dit model werd ontwikkeld door de UK Collection Description Focus om de eenvormigheid tussen collectiebeschrijvingen te bevorderen. Het schema is de de facto standaard voor collectieregistratie in het Verenigd Koninkrijk, Stapel boekenwaar het onder meer wordt gebruikt door de Museums, Libraries & Archives Council (MLA) voor het ontsluiten van collecties via de website Cornucopia. Het is een goed overdacht basismodel, dat bovendien voor niet-bibliotheekcollecties in het erfgoedveld bruikbaar is en kan worden gemapt op andere modellen zoals ISAD(G). Om sommige aspecten meer in detail te kunnen beschrijven, werd het model hier en daar uitgebreid. Dit is onder andere het geval voor de gegevens rond ontsluiting.

Cometa

In 2011 werd in Vlaanderen het Cometa-model voor het maken van collectiebeschrijvingen gelanceerd. Dit model is een praktische uitwerking van RSLP. Stapel  boekenDe Vlaamse Erfgoedbibliotheek participeerde in de ontwikkeling van het model en helpt mee om het te promoten. Alles over Cometa vindt u op de de CEST-toolbox. De weergave van de velden in de Collectiewijzer Erfgoedbibliotheken werd begin 2012 zo goed mogelijk aangepast naar de Cometa-structuur. In de volgende beleidsperiode plant de Vlaamse Erfgoedbibliotheek een volledige herziening op basis van Cometa.

Beschikbare gegevens

Momenteel zijn de volgende collectiegegevens publiek toegankelijk:

Onderdeel RSLP-CD Cometa
Algemeen
Titel [Title] Basis
Collectie-ID  [Identifier] Basis
Beschrijving 
De aard/het onderwerp, de historiek, de herkomst, de klemtonen, de periode, de volledigheid, de hiaten, etc. van de collectie
[Description] Basis
Meer informatie
Links naar uitgebreidere informatie over de collectie 
[Note] Extra
Beheerhistoriek 
Belangrijke veranderingen van eigenaar of beheerder in de geschiedenis van de collectie
[Custodial History] Basis
Materialen 
Soorten materiaal in de collectie
[Physical Characteristics] Basis
Belangrijkste taal / Andere veel voorkomende talen  [Language] Basis
Ouderdom 
Creatiedatum van het oudste stuk in de collectie
[Contents Date Range: Start Date] Basis
Opmerkingen [Note] Basis
Locatie  [Location] Basis
Agenten
Beherende instelling [Location] Basis
Instellingstype - Extra
Relaties
Moedercollectie [Supercollection] Basis
Deelcollectie  [Subcollection] Basis
Gerelateerde collectie  [Related collection] Basis
Collectiebeleid
Aquisitiebeleid 
Actief / Passief / Afgesloten
[Accural Status: Accrual Policy] Basis
Aquisitiemethode 
Aankoop / Depot / Schenkingen / Bruikleen / Overname / Ruil
[Accural Status: Accrual Method] Basis
Ontsluiting
Registratiegraad
Niet / Onvolledig / Volledig
- Plus
Beschikbare catalogi
Niet gepubliceerde catalogus / Gepubliceerde catalogus / Steekkaartcatalogus / Lokale digitale catalogus / Online publiekscatalogus
- Extra
Registratiesoftware
Productnamen van de gebruikte registratiesystemen
- Extra
Registratiesysteem (Systeemnaam en URL)
URLs naar de online beschikbare zoekinstrumenten
- Basis
Opmerkingen
Nadere toelichting op de onsluitingsinstrumenten
- Extra
Raadpleegbaarheid
Specifieke gebruiksvoorwaarden voor deze collectie
[Access Control] Basis

Merk op dat velden waarvoor geen gegevens bekend zijn niet zichtbaar zijn in een collectiebeschrijving.

Een aantal gegevens rond de inhoudelijke ontsluiting van de collecties is nog niet online beschikbaar, maar zal dit op termijn wel worden.

  • Dossierpagina
  • |
  • 19-03-2012