Erfgoedbibliotheken in actie. Aanbevelingen voor een performante sector in 2020. Strategische nota

TitleErfgoedbibliotheken in actie. Aanbevelingen voor een performante sector in 2020. Strategische nota
Publication TypeBrochure
Corporate AuthorsVlaamse Erfgoedbibliotheek vzw
Call NumberVEB-DB-2547
Depot NumberD/2012/12377/2 (p+e)
PublisherVlaamse Erfgoedbibliotheek
Place PublishedAntwerpen
Year of Publication2012
Pagination14
Date Published09/2012
AbstractTegen 2020 willen we performante erfgoedbibliotheken. Dat wil zeggen dat de sector zichtbaar, gestructureerd en duurzaam is, de erfgoedzorg integraal benadert en maatschappelijke meerwaarde creëert. De erfgoedbibliotheken dragen zelf een grote verantwoordelijkheid voor deze upgrade. Maar om remmende achterstanden weg te werken en erfgoedbibliotheken in staat te stellen hun rol en verantwoordelijkheid daadwerkelijk op te nemen, zijn dringend de volgende maatregelen nodig: 1. Een waarderingskader dat de Vlaamse overheid in staat stelt om (deel)collecties van landelijk belang te detecteren en te ondersteunen. 2. Impulsprojecten voor de aanpak van preservering en conservering, bibliografische ontsluiting en digitalisering van erfgoedbibliotheekcollecties van landelijk belang. Deze worden uitgevoerd onder peterschap van een erfgoedbibliotheek met een kwaliteitslabel en maken bij voorkeur deel uit van een kaderprogramma. 3. Vernieuwende pilootprojecten rond (deel)collecties van landelijk belang die uitmonden in kaderprogramma’s. Deze worden met steun van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek opgezet door een samenwerkingsverband van erfgoedbibliotheken, waarvan minstens één met een kwaliteitslabel. 4. Coördinatie en omkadering door de Vlaamse Erfgoedbibliotheek. 5. Ondersteuning en versterking van een divers aanbod aan opleidingen. Voor de uitvoering van deze voorstellen zijn bijkomende middelen nodig die het ontbreken van werkingsmiddelen compenseren. Doordat collecties van landelijk belang integraal en duurzaam worden aangepakt binnen bredere netwerkverbanden, zullen deze projectsubsidies extra renderen.
  • Documentatie
  • |
  • 15-11-2012