Project seriële overheidspublicaties (GovPub) van start

Belgisch Staatsblad GovPub

Steeds meer archivarissen, bibliothecarissen en lokale besturen worden geconfronteerd met uitdagingen wat betreft de bewaring van hun collecties seriële overheidspublicaties. Het gaat dan in het bijzonder over parlementaire publicaties, zoals het Belgische Staatsblad, en provinciale publicaties (bestuursmemorialen).

Vooraleer over te gaan tot de afstoting van hun collecties seriële overheidspublicaties willen collectiebeheerders enerzijds een antwoord op vragen zoals: wie bewaart welke collecties? Zijn er instellingen die een regionale rol als bewaarinstelling willen opnemen? Anderzijds zijn er bewaarinstellingen die als depothouders graag willen weten welke collecties worden afgestoten om zo hun collecties te kunnen aanvullen.

Om een begin van antwoord op bovenstaande vragen te kunnen formuleren startte FARO vorig jaar een overleg op met de vertegenwoordigers van enkele ‘sleutelinstellingen’. Het resultaat van dit overleg is een pilootproject met als doel het in kaart brengen en faciliteren van verhuisbewegingen van collecties seriële overheidspublicaties.

FARO heeft hiervoor een contract afgesloten met de Universiteit Antwerpen voor het gebruik van de Brocade depottoepassing. De depottoepassing zal worden gebruikt voor de registratie van depothouderschap van collecties en het beheer van de verhuisbewegingen van die collecties. Deze toepassing kreeg de naam 'GovPub' mee. FARO heeft de regierol voor de opbouw van het corpus van titels op zich genomen. Concreet wil dat zeggen: het toevoegen, wijzigen en schrappen van records. De individuele instellingen zijn verantwoordelijk voor het invoeren van de holdings voor die titels.

De partnerinstellingen van FARO in GovPub zijn:

 • Archief Kamer van Volksvertegenwoordigers
 • Archief provincie Vlaams-Brabant
 • Archief provincie West-Vlaanderen
 • Archief Senaat
 • Archief Vlaams Parlement
 • Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience
 • Intergemeentelijke archiefdienst Land van Dendermonde
 • Koninklijke Bibliotheek van België
 • Provinciale Bibliotheek Limburg
 • Universiteitsbibliotheek Antwerpen
 • Universiteitsbibliotheek Gent
 • Universiteitsbibliotheek Leuven
 • Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw

Voor meer informatie over GovPub kunt u terecht bij Bart De Nil van FARO.

 • Nieuwsbericht
 • |
 • 05-09-2016
 • |
 • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)