Traject voor gedeelde waarderingspraktijk in Vlaanderen

Woordenboekdefinitie van 'waarderen'

Deze zomer inventariseerde FARO de noden en verwachtingen rond waardering in de cultureel-erfgoedsector. Op basis daarvan werkte het steunpunt een plan van aanpak uit om Vlaamse erfgoedorganisaties te helpen om waarderingstrajecten op te starten. De Vlaamse overheid voegt daar een subsidielijn aan toe.

Basisnormen

Er zijn heel wat verschillende manieren om te waarderen. Uit het onderzoek van FARO bleek dat er geen vraag is naar één gezamenlijk waarderingsmodel dat iedereen uniform zou moeten toepassen. Wel is het nodig dat er consensus komt over minimale normen voor een goed waarderingstraject.

FARO werkt daarom in samenspraak met de cultureel-erfgoedsector aan gedeelde basisnormen. In 2017 staan ook de ontwikkeling van een toolbox, een vormingstraject en een 'collectieplatform' op het programma. Ook de Vlaamse Erfgoedbibliotheek neemt deel aan dit initiatief.

Een artikel op de website van FARO schetst de aanpak en geeft een stand van zaken.

Subsidies pilootprojecten

Daarnaast werkt het departement CSJM van de Vlaamse overheid aan een reglement om pilootprojecten voor waardering te financieren. Dat wordt medio januari 2017 gelanceerd. Bedoeling is dat de pilootprojecten die via dit reglement gesubsidieerd worden de basisnormen integreren, de toolbox hanteren en deelnemen aan het experimentele vormingstraject van FARO.

Om de ondersteuning van de pilootprojecten mogelijk te maken heeft de minister van Cultuur besloten om 500.000 euro van de huidige projectsubsidies te heroriënteren naar een nieuw reglement. In 2017 en 2018 is het daarom niet mogelijk om nieuwe aanvragen voor ontwikkelingsgerichte erfgoedprojectenin te dienen.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 24-11-2016
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)