Enquêterapport 'Noden van erfgoedbibliotheken en andere beheerders van bibliothecair erfgoed'

Voorpagina van het rapport

In de zomer van dit jaar lanceerden de Vlaamse Erfgoedbibliotheken en FARO een online bevraging van organisaties die bibliothecair erfgoed beheren. We wilden daarmee te weten komen wat de noden in het veld zijn, welke ondersteuning erfgoedbeheerders kan helpen en hoe de dienstverlening van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken gewaardeerd wordt. De resultaten van de enquête zijn nu beschikbaar in een rapport.

Omgevingsanalyse

De enquête maakt deel uit van een uitgebreide omgevingsanalyse die we hebben uitgevoerd om onze toekomstige dienstverlening af te stemmen op concrete noden in de erfgoedsector. We richten ons op alle organisaties die bibliothecair erfgoed beheren en daarom vroegen we voor de omgevingsanalyse input aan heel uiteenlopende organisaties, waaronder erfgoedbibliotheken, archiefinstellingen, musea, erfgoedverenigingen en organisaties die erfgoedbeheer niet als kerntaak hebben.

We deden dat onder meer via focusgroepen, interviews en deze enquête. Ook gingen we in gesprek met andere organisaties die erfgoedbeheerders ondersteunen. Zo zorgen we ervoor dat onze toekomstige dienstverlening complementair is aan hun initiatieven.

Enquête

De enquête spitste zich in hoofdzaak toe op de noden in de sector. In een eerste deel peilden we naar de behoefte aan ondersteuning bij de erfgoedwerking rond bibliothecair erfgoed, los van bijkomende financiering en personeel. Concreet vroegen we waar organisaties steun kunnen gebruiken bij de uitvoering van de erfgoedfuncties die het Vlaams Cultureelerfgoeddecreet van 2021 onderscheidt. Voor taken die ze binnen deze functies uitvoeren vroegen we verder wat voor soort ondersteuning voor hen nuttig zou zijn.

In het tweede deel van de nodenbevraging gingen we in op de situatie op het vlak van personeel, fysieke infrastructuur en digitale infrastructuur. De antwoorden op deze vragen schetsen een beeld van de omstandigheden waarin beheerders van bibliothecair erfgoed de functies uitvoeren en waar samenwerking of gedeelde oplossingen soelaas zouden kunnen bieden. Ze wijzen ook op drempels die organisaties verhinderen om gebruik te maken van onze dienstverlening of om in te stappen in gezamenlijke initiatieven. In het derde deel vroegen we door naar de gewenste ondersteuning en mogelijke drempels.

Om in de toekomst een goede dienstverlening te kunnen voorzien is het nuttig om te weten hoe de huidige dienstverlening van de Vlaamse Erfgoedbibliotheken wordt gewaardeerd. Respondenten scoorden een aantal van onze initiatieven op relevantie voor de eigen dienstverlening en op hun belang voor de deelsector. Ten slotte vroegen we hen welke grote uitdagingen ze zien voor hun organisatie in de nabije toekomst.

Respondenten

We vroegen 161 collectiebeherende organisaties om de enquête in te vullen en 47 van hen (29%) dienden hun formulier in. Daarmee is de enquête dus behoorlijk representatief.

We bedanken hier graag alle respondenten voor hun tijd en medewerking. Met hun antwoorden werken we aan een onderbouwd dienstenaanbod voor 2024-2028, afgestemd op de concrete noden van erfgoedbibliotheken en andere beheerders van bibliothecair erfgoed.

naar het rapport

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 22-12-2022
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)