Haalbaarheidsstudie AAT voor museumbibliotheken in Anet

Gedrukte AAT in drie volumes

In mei 2013 start de Universiteitbibliotheek Antwerpen met een project voor de implementatie van de AAT (Art and Architecture Thesaurus) in de Anet-catalogus. Het project onderzoekt hoe de AAT bruikbaar is voor de inhoudelijke ontsluiting van de museumbibliotheken binnen Anet. De UA-bibliotheek neemt hiervoor gedurende één jaar een tijdelijke medewerker in dienst.

Organisch gegroeid

In de afgelopen jaren sloot een aantal museumbibliotheken zich aan bij Anet, wat leidde tot aanzienlijke inspanningen bij de inpassing van de diverse databanken in de netwerkcatalogus. De ervaringen daarbij waren nogal gelijklopend.

De museumbibliotheken gebruikten een eigen thesaurus- of trefwoordenbestand voor de diepte-ontsluiting van hun collectie. Het bestand was dikwijls organisch gegroeid en vertoonde niet overal evenveel samenhang. Het gebruik van de trefwoorden bij de beschrijvingen was niet altijd consistent en wegens de beperkte menskracht kon het onderhoud van de thesaurus niet afdoende gebeuren.

Maar de onderwerpsontsluiting van Anet (de eigen UDC in combinatie met de databanken voor personen, instellingen, historische periodes en geografische namen) bood voor die instellingen geen valabel alternatief bij de ontsluiting van hun collectie. Een voorlopig trefwoordenbestand gebaseerd op bestaande lijsten van deelnemende museumbibliotheken bracht verlichting, maar loste niet alle problemen op.

De AAT als nieuwe standaard?

Het idee werd geopperd om te zoeken naar een bestaande, externe thesaurus die de vakgebieden voldoende zou kunnen afdekken. Daarmee zouden zouden de problemen van onderhoud en uniformiteit opgelost kunnen worden.

In eerste instantie werd gedacht aan de AAT, ontwikkeld door het Getty Research Institute. Die is expliciet bedoeld voor de ontsluiting van architectuur-, kunst- en cultuurhistorische collecties. De thesaurus heeft, naast de originele Engelse versie, ook een vertaling in het Nederlands en sluit daarmee aan op een meertalige context zoals die binnen sommige Anet bibliotheken gewenst is.

Haalbaarheidsonderzoek

In het project zal worden nagegaan of de AAT technisch en inhoudelijk geschikt is om ingepast te worden in de Anet-context. Die studie wordt gekaderd in een meer algemene vraagstelling over de wijze waarop de museumbibliotheken hun bibliotheekcollectie ontsloten willen zien in Anet.

Het moet immers de bedoeling zijn om te zoeken naar een afdoende antwoord op de vragen van de museumbibliotheken naar een voor hen bruikbaar en uniform ontsluitingssysteem. En als AAT niet zou voldoen, moet de mogelijkheid open blijven dat er naar een alternatief kan gezocht worden. De diversiteit van museumbibliotheken (enerzijds eerder gericht op kunst, anderzijds gericht op erfgoed of etnografie) zal mogelijk een medebepalende factor zijn in de ontwikkeling van het project.

De invulling zal ruimer zijn dan een zuivere analyse van de AAT. De cruciale uitgangsvragen zijn: welke noden ervaren museumbibliotheken bij de inhoudelijke ontsluiting van hun collecties in Brocade? Kan de AAT daar een antwoord op formuleren, en hoe? En indien niet: wat zijn dan alternatieven?

Op deze vragen moet tegen februari 2014 een antwoord zijn gevonden. Dan zal de Begeleidende Commissie van Anet een beslissing nemen over het implementeren van de AAT of een alternatieve oplossing.

Over de AAT

Meer over de AAT vindt u op de website www.aat-ned.nl of in deze brochure:

Art & Architecture Thesaurus in de praktijk. Den Haag: Bureau AAT, RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) , 2011.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 30-04-2013
  • |
  • David Coppoolse (Vlaamse Erfgoedbibliotheken)