Nieuwe belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector

vzw Overleg Cultureel Erfgoed, OCE

Op 26 maart werd in Gent een formele belangenbehartiger voor de cultureel-erfgoedsector opgericht:  vzw Overleg Cultureel Erfgoed, kortweg OCE. Dat klinkt als oké en daarmee is meteen de positieve inzet van deze krachtenbundeling voor de toekomstige ontwikkeling in het cultureel-erfgoedveld duidelijk.

Met deze vzw krijgt de cultureel-erfgoedsector een representatieve spreekbuis, die opkomt voor de gezamenlijke belangen in de sector. In het platform werken alle deelsectoren - culturele archiefinstellingen, musea, erfgoedbibliotheken, expertisecentra cultureel erfgoed, organisaties volkscultuur, erfgoedcellen en coördinatie lokaal cultureel-erfgoedbeleid - collegiaal en solidair samen. 

Het Overleg Cultureel Erfgoed wil bijdragen aan een duurzaam en transparant beleid, dat antwoorden geeft op actuele uitdagingen. Zo versterkt OCE, in dialoog met diverse overheden en in een constructieve afstemming met het steunpunt FARO, de maatschappelijke verankering, de zichtbaarheid, de diversiteit en de dynamiek die de cultureel-erfgoedsector het afgelopen decennium heeft gerealiseerd.

Het verzamelde cultureel-erfgoedveld kwam al sinds 2009 regelmatig bijeen in het cultureel-erfgoedoverleg voor uitwisseling en om gezamenlijke standpunten te formuleren waar wenselijk of nodig. De minister van Cultuur en het Vlaams parlement uitten al eerder de wens om één aanspreekpunt te hebben voor overleg met de sector, naar analogie met bv OKO in de kunstensector of FOV in de sector sociaal-cultureel werk. In het recentste Cultureel-Erfgoeddecreet (2012) werd in die zin ook een hoofdstuk toegevoegd dat voorziet in de subsidiëring van een belangenbehartiger cultureel erfgoed (afdeling 3, art. 50). Met de oprichting van OCE is er nu een organisatie die voldoet aan de formele vereisten, opgelegd door het decreet.

Doelstellingen

De speerpunten van OCE zijn:

 • Het platform behartigt belangen van de cultureel-erfgoedwerking van de organisaties en instellingen ( niet die van werkgevers of werknemers)
 • OCE is een organisatie in ontwikkeling, die streeft naar verbreding en verdieping van de participatie van de leden (zowel professionele als vrijwillige organisaties), uitbreiding van dienstverlening naar de leden en professionalisering van de eigen werking.
 • OCE is het platform voor uitwisseling en afstemming tussen de deelsectoren, culturele archiefinstellingen, musea, erfgoedbibliotheken, expertisecentra cultureel erfgoed, organisaties volkscultuur, erfgoedcellen en coördinatie lokaal cultureel-erfgoedbeleid
 • OCE informeert de sector en communiceert op maat met alle betrokken actoren over beleidsontwikkelingen en de eigen werking

Samentelling

Het platform bestaat uit:

 • ­Overleg Landelijk Archieven Vlaanderen (OLAV)
  • Overleg van culturele archiefinstellingen met een kwaliteitslabel, ingedeeld bij het Vlaamse niveau en de Vlaamse Rijksarchieven
 • Landelijke Expertisecentra cultureel erfgoed en Organisaties volkscultuur (LEOV)
  • Overleg van de landelijke expertisecentra cultureel erfgoed en organisaties volkscultuur ondersteund op Vlaams niveau
 • Vlaamse Erfgoedbibliotheek vzw
  • Een samenwerkingsverband van zes representatieve en erkende erfgoedbibliotheken en het aanspreekpunt voor erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel
 • ­Overleg Landelijke Musea
  • Overleg van onder meer musea met een kwaliteitslabel, ingedeeld bij het Vlaamse niveau en samenwerkingsverbanden voor internationale profilering van de kunstcollecties
 • ­Overleg erfgoedcellen en coördinatie lokaal cultureel-erfgoedbeleid
  • Overleg van de erfgoedcellen/erfgoedcoördinatie van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met een convenant en de kunststeden
 • International Council On Museums (ICOM) Vlaanderen vzw
  • ICOM-Vlaanderen is een ledenvereniging van en voor musea en museummedewerkers in Vlaanderen en Brussel. Samen met ICOM-Wallonië vormt het het nationaal comité van ICOM België
 • Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) vzw
  • Organisatie waarbij onder meer archieven en erfgoedbibliotheken met een kwaliteitslabel, ingedeeld bij het lokale of regionale niveau of zonder indeling, aangesloten zijn.
 • Nieuwsbericht
 • |
 • 01-04-2015
 • |
 • Sam Capiau (Vlaamse Erfgoedbibliotheek)