Metamorfoze ontwikkelt causaal diagram voor papierconservering

Foto van een papierstapel

Cristina Duran-Casablancas is een onderzoek gestart met conserveringsmanagement als centraal onderwerp. Het onderzoek dient om processen rond conserveringsmaatregelen in kaart te brengen en inzicht te verwerven.

In het kader van het traject Onderzoek papierconservering van Metamorfoze ontwikkelt ze een model dat collectiebeheerders kan helpen in hun besluitvorming om wel of niet tot bepaalde conserveringsbehandelingen over te gaan. Hierbij wordt het fysiek beheer van de archieven in de bredere context van de archieforganisatie geplaatst. Zo worden de consequenties van de beslissingen binnen dit proces niet alleen zichtbaar voor het behoud van de collecties, maar ook voor de andere processen binnen de organisatie.

Causaal diagram op basis van conserveringsmaatregelen

Met inbreng van professionals uit het veld is een diagram opgesteld om causale relaties in kaart te brengen. 25 collectiebeheerders, restauratoren en andere professionals, werkzaam in 14 verschillende Nederlandse archieven en bibliotheken, hebben daarvoor deelgenomen aan drie bijeenkomsten. Ze hebben dat benaderd vanuit de bredere context van de archieforganisatie. In het causaal diagram zijn de beslissingen over conserveringsmaatregelen en de gevolgen daarvan weergegeven.

In de tweede fase van het project zal Cristina Duran-Casablancas de variabelen, die tijdens het maken van het causaal diagram zijn genoemd, kwantificeren. Het resulterende mathematisch model zal daarmee inzichtelijk proberen te maken welke conserveringsmaatregelen (onder andere ontzuring, digitalisering of het verlagen van de temperatuur in de depots) bij welk type archieven het meest effectief zijn op korte en lange termijn. Het model zal niet alleen het behoud in acht nemen, maar ook de toegankelijkheid van de archieven en de financiële gevolgen van de verschillende mogelijkheden.

  • Nieuwsbericht
  • |
  • 16-05-2018
  • |
  • Melissa Hodza ()