Voorwaarden en criteria

Algemene voorwaarden

Volgens het Cultureel-erfgoeddecreet van 2021 moet elke collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie die een kwaliteitslabel wil behalen en behouden, voldoen aan de volgende ontvankelijkheidsvoorwaarden:

 1. beheerd worden door een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke rechtspersoon zonder winstgevend doel
 2. haar zetel en haar werking hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
 3. tijdig een aanvraag indienen

Daarnaast moet de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie

 1. beschikken over een collectie cultureel erfgoed die voldoende belangrijk wordt geacht door een cultureel-erfgoedgemeenschap om daarvoor een cultureelerfgoedwerking uit te voeren, bijvoorbeeld omwille van de onderlinge samenhang en profiel, de verbanden en de context, de mogelijke uniciteit of de materiële waarde van de collectie
 2. een permanente organisatie zijn
  1. ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling
  2. die toegankelijk is voor het publiek

  Specifieke criteria

  Van een erfgoedbibliotheek verwacht men dat die alle functies uitvoert volgens de hedendaagse praktijk en theorie van de informatie- en bibliotheekwetenschap. 

  De erfgoedbibliotheek moet bovendien beschikken over het eigendomsrecht van de kern van de collectie of genotsrecht ervan gedurende minimaal 15 jaar. Is de organisatie een privaatrechtelijke rechtspersoon, dan moet in de statuten de onvervreemdbaarheid en de bestemming van de collectie bij ontbinding expliciet zijn ingschreven.

  Verder zijn de volgende criteria zijn van toepassing voor de toekenning en het behoud van een kwaliteitslabel:

  1. de vijf erfgoedfuncties uitvoeren op een basisniveau vanuit een visie op cultureelerfgoedwerking. Daarvoor worden voor het cultureel erfgoed aangepaste, algemeen aanvaarde internationale standaarden gehanteerd en kwaliteitsvolle werkvormen en -methoden toegepast
   • herkennen en verzamelen
   • behouden en borgen
   • onderzoeken
   • presenteren en toeleiden
   • participeren
  2. een professionele cultureelerfgoedwerking uitvoeren met een schaalgrootte en reikwijdte met minstens een lokale betekenis
   • Personeel en vrijwilligers
   • Samenwerken
   • Deontologische code
  3. over een adequate infrastructuur beschikken voor de uitvoering van de functies, met minimaal
   • ​​​​​​​Presentatie- en publieksruimte
   • Ruimte voor depot en behoud en beheer
   • Ruimte voor wetenschappelijk onderzoek
  4. een degelijk zakelijk beleid voeren zodat er voldoende garanties zijn voor het in de toekomst blijven bestaan van de collectiebeherende organisatie en voor de uitvoering van de functies, zoals
   • ​​​​​​​Visie en doelstellingen
   • Aansturing door bestuursorgaan of bevoegd gezag
   • Organisatiestructuur met duidelijke afspraken over procedures en bevoegdheden
   • Personeels- en verloningsbeleid afgestemd op de schaalgrootte van de organisatie
   • Stabiele financiële basis en gezond financieel beleid
   • Zorg voor eigen archief
  • Dossierpagina
  • |
  • 06-06-2010