Aandachtspunten

 • Als je een deelcollectie cross-collectie waardeert met verschillende partners, staat of valt alles met een goede afbakening van de deelcollectie. Alle partners moeten dezelfde definitie hanteren, zodat je geen appelen met peren vergelijkt. Dit is niet evident, aangezien erfgoedbibliotheken met verschillende indelingen en trefwoorden werken. Hierdoor kan het arbeidsintensief zijn om de gehele deelcollectie op te lijsten.
 • Om gelijkaardige deelcollecties op het spoor te komen is het nodig dat deze vindbaar zijn, met andere woorden: dat ze ergens als dusdanig geregistreerd zijn (vb. in de Collectiewijzer Bibliotheken). Dit is helaas nog niet vooral alle collecties het geval. Cross-collectie waarderen vraagt dus vaak nog bijkomend onderzoek.
 • Als partners bepaalde collectiekenmerken apart gaan waarderen, riskeer je steeds verlies van coherentie als niet iedereen exact dezelfde invulling aan de criteria geeft. Goede afstemming op voorhand over de criteria (wat versta je er wel én niet onder) is dus essentieel.
 • Om snel en efficiënt criteria zoals uniciteit, compleetheid en complementariteit te beoordelen heb je catalogi/repertoria/bibliografieën m.b.t. de deelcollectie nodig.
 • Bij het waarderen van bibliothecair erfgoed gaat het bijna onvermijdelijk over omvangrijke en diverse collecties. Bij cross-collectie waarderen stelt dit probleem zich nog meer. Bepaal op voorhand met het kernteam hoe je met de grote omvang en diversiteit in de collectie omgaat.

Lees het inspiratiedossier Grote volumes waarderen voor meer informatie!

 • Cross-collectie waarderen gebeurt altijd met verschillende partners. Dit betekent meer drukke agenda’s om mee rekening te houden, meer verplaatsingen enz. Organisatorisch is het dus niet altijd eenvoudig. Voorzie dus zeker voldoende tijd!
 • Het is zelden praktisch haalbaar om met het waarderingsteam bij elke erfgoedbibliotheek afzonderlijk ter plekke te gaan waarderen. Je kan eventueel het team opsplitsen, maar dan verlies vaak je consistentie bij het waarderen. Je kan ook op afstand waarderen, maar in dat geval kunnen de waardeerders de collectie niet met eigen ogen zien. Je zoekt dan een alternatieve manier om de collectie aanschouwelijk te maken, bijvoorbeeld door foto's, duidelijke omschrijvingen, digitalisering ...
 • Bij cross-collectie waarderen is het aangeraden dat elke deelnemende erfgoedbibliotheek iemand afvaardigt in het kernteam. Soms wordt het kernteam hierdoor echter onpraktisch groot. Je bekijkt dan pragmatisch wie van de partners aan het kernteam deelneemt en toetst doorheen het traject alle keuzes steeds goed af bij de andere partners (via mail)
 • Dossierpagina
 • |
 • 05-12-2019